จำหน่าย พร้อมติดตั้ง  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย   ทั่วประเทศ    0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าวไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายและตามสาย

ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สายระดับหมู่บ้าน

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สายก่อนติดตั้ง

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดเพชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี